Chat with us, powered by LiveChat

Privacyverklaring

Privacyverklaring Fysio-Ermelo Prins & Staal

Via deze privacyverklaring informeert Fysio-Ermelo Prins & Staal u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.fysio-ermelo.nl. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van ‘cookies’ en ‘externe links’.

Fysio-Ermelo Prins & Staal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fysio-Ermelo Prins & Staal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Fysio-Ermelo Prins & Staal, gevestigd aan Julianalaan 45, 3851 RA Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23962054, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysio-Ermelo Prins & Staal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. de (financiële) administratie.

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Ermelo Prins & Staal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • nummer ID kaart/paspoort/rijbewijs;
 • personalia, naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum;
 • locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats);
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • huisarts;
 • gegevens zorgverzekeraar;
 • gezondheidsgegevens;
 • bankgegevens (bij sport).

Fysio-Ermelo Prins & Staal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), 7 jaar op grond van de fiscale bewaarplicht. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de bewaartermijn. Het overlijden van de patiënt vormt dus geen reden om de gegevens te vernietigen.

Fysio-Ermelo Prins & Staal kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Fysio-Ermelo Prins & Staal verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. 

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • het verzorgen van de financiële administratie;
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van declaraties.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 • Fysio-Ermelo Prins & Staal verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Fysio-Ermelo Prins & Staal verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Fysio-Ermelo Prins & Staal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Fysio-Ermelo Prins & Staal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een tweestap authenticatie;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;
 • alle medewerkers die namens Fysio-Ermelo Prins & Staal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • wij hebben een geregistreerd Functionaris voor de gegevensbescherming van uw persoonsgegevens in dienst.

Verzameldoelen
De gegevens in het contactformulier op onze website www.fysio-ermelo.nl worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met degene die het contactformulier heeft ingevuld. Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Fysio-Ermelo Prins & Staal deze gegevens verzamelt.

De verstrekking van uw persoonsgegevens door u of uw zorgverzekeraar aan Fysio-Ermelo Prins & Staal is een wettelijke, contractuele, noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Fysio-Ermelo Prins & Staal te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Fysio-Ermelo Prins & Staal aan te gaan.

Communicatie
Via de website, de app en de sociale media van Fysio-Ermelo Prins & Staal kunt u contact zoeken met onze medewerkers en kunt u vragen stellen. Om vragen te beantwoorden gebruiken wij uw contactgegevens. Wij registreren de vragen in ons systeem.

Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan Fysio-Ermelo Prins & Staal niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via sociale media met ons deelt. Wees voorzichtig met apparaten die u gebruikt voor onlinediensten en mobiele apps en tref hiervoor zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met Fysio-Ermelo Prins & Staal worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld naam, geboortedatum. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden wij aan onze website privacy beleid van de betreffende sociale media aanbieder te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of vernietiging van (een deel van) uw dossier. Aan dit verzoek zal door Fysio-Ermelo Prins & Staal binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard (WGBO artikel 7:455). De wet stelt de eis dat de gegevens in ieder geval na 15 jaar moeten worden vernietigd. In speciale situaties (bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte) vervalt deze plicht.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met onze Functionaris gegevensbescherming op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies
Fysio-Ermelo Prins & Staal maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Fysio-Ermelo Prins & Staal maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft Fysio-Ermelo Prins & Staal geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd aan:
Fysio-Ermelo Prins & Staal
Danielle von Grumbkow (Functionaris gegevensbescherming)
Julianalaan 45
3851 RA Ermelo
0341-554482
d.vongrumbkow@fysio-ermelo.nl